Diagnostika autizmu

Od. 1. januára 2024 v  SPOSA POPRAD-TATRY, O. Z. realizujeme vyšetrenia, ktoré sú „zlatým štandardom“  diagnostiky vo vyspelých krajinách, pri hodnotení miery príznakov porúch autistického spektra (PAS).

Používame pritom  dva osvedčené diagnostické nástroje:

  • ADOS-2  (priame pozorovanie dieťaťa/dospelého)
  • ADI-R ( interview s rodičmi/ zákonnými zástupcami dieťaťa)
ADOS -2   
  • ADOS-2 predstavuje štandardizovaný diagnostický nástroj, ktorý zahŕňa niekoľko aktivít; u detí v nižšom veku primárne  na  báze hry. Tieto aktivity sú navrhnuté tak, aby sme prostredníctvom nich získali informácie v oblasti komunikácie, recipročnej sociálnej interakcie, repetitívneho správania a špecifických prejavov spojených s poruchou autistického spektra (PAS). Celé vyšetrenie sa prispôsobuje jazykovej a vývinovej úrovni dieťaťa a trvá približne 40-60 minút.
  • ADOS-2 je možné administrovať v piatich moduloch v závislosti od chronologického veku a úrovni expesívnej reči diagnostikovanej osoby. Protokol sa skladá zo série štruktúrovaných a pološtruktúrovaných rozhovorov a aktivít zahrňujúcich interakciu medzi  diagnostikom a vyšetrovaným dieťaťom/ dospelým.  U detí od 12-tého veku života (ktoré rozprávajú vo vetách) a u dospelých sa vyšetrenie zakladá  prevažne  na báze rozhovoru s diagnostikom.

Autism Diagnostic Observation Schedule – second version ; Lord, 2014 (Diagnostika a hodnotenie porúch autistického spektra, 2. vydanie)

ADI-R
  • ADI-R predstavuje kľúčový prvok v diagnostickom procese u detí, u ktorých bolo vyslovené podozrenie na autizmus. Pozostáva z 90-tich otázok, ktoré kladie diagnostik  rodičovi/zákonnému zástupcovi dieťaťa. Tento diagnostický nástroj sa zameriava na hodnotenie kvalitatívnej a kvantitatívnej zložky komunikácie, sociálnej interakcie a stereotypných vzorcov správania. Všetky položky správania sú hodnotené v závislosti od ich vývinu v čase a zameriavajú sa na kľúčové správanie dieťaťa vo veku 4-5 rokov, keď sú autistické príznaky vyjadrené s vysokou pravdepodobnosťou.

R  Autism Diagnostic Interview – Revised; Rutter, 2003; (Diagnostický rozhovor na autizmus – revidovaný)

SLEDOVANÉ  SEKCIE V   ADI-R
A/ Kvalitatívne abnormality v recipročnej sociálnej interakcii
B/ Kvalitatívne abnormality v komunikácii
C/ Úzko vymedzené, repetitívne a stereotypné vzorce správania
D/ Abnormality vo vývoji zjavné vo veku 36 mesiacov alebo skôr

Aj keď  škály ADOS-2 a ADI –R  poskytujú komplexný obraz autistických príznakov a poskytujú náčrt silných a slabých stránok dieťaťa/dospelého, výsledok  však nedáva absolútnu odpoveď, či dieťa/dospelý má alebo nemá poruchu autistického spektra (PAS). Konečnú diagnózu stanoví až pedopsychiater/psychiater s prihliadnutím na všetky  vyšetrenia, ktoré dieťa alebo dospelý absolvoval v rámci multidisciplinárneho prístupu u viacerých odborníkov.

Diagnostiku vykonávame v súlade so Štandardnými operačnými postupmi Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky „ Poruchy autistického spektra – diagnostika“ s dátumom účinnosti od 1.7.2021 ( viď. PDF dokument v prílohe)

Cieľom tohto štandardného operačného postupu (ŠOP)  je zjednotiť, aktualizovať a zefektívniť diagnostiku osôb s PAS. Vytváranie tohto štandardu vychádza zo zahraničných guidelines a odporúčaní medicíny založenej na dôkazoch. Rovnako sa snaží zohľadniť požiadavky pripravovanej 11. revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH-11).

Ešte jeden bonus na záver – prikladám DACH skreening tabuľku na otestovanie detského autistického správania. Takéto samovyšetrenie je samozrejme len pre vlastnú potrebu, vždy treba navštíviť odborníka.

CENNÍK S PLATNOSŤOU OD 1. JANUÁRA  2024

  • Diagnostika (vyšetrenia ADOS-2, ADI-R) – realizácia 2 vyšetrení, vypracovanie podrobnej diagnostickej správy – 150 €
  • Záverečné konzultačné stretnutie s rodičmi/opatrovníkmi ( v prípade potreby) – 40 €

V prípade záujme o diagnostiku kontaktujte prosím našu štatutárku PhDr. Ivetu Franzenovú, PHD.

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.