Osobná asistencia

OSOBNÁ ASISTENCIA je nový typ sociálnej služby prevzatej zo západoeurópskeho prostredia. Predstavuje jeden zo spôsobov kompenzácie dôsledkov zdravotného postihnutia, ktorý umožňuje človeku s postihnutím viesť relatívne nezávislý a samostatný život vo svojej domácnosti, byť rovnoprávnym členom rodiny, študovať, pracovať alebo byť iným spôsobom prínosom pre spoločnosť. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu je upravený v zákone č. 447/2008 Z. z.  o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ROZSAH OSOBNEJ ASISTENCIE sa určuje podľa jednotlivých činnosti uvedených v prílohe č. 4 predmetného zákona a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie ( najviac však 7300 hodín ročne). Ide napríklad o tieto činnosti: vstávanie, líhanie, polohovanie, osobná hygiena, obliekanie, vyzliekanie, príprava jedla, podávanie jedla, podávanie liekov, nakupovanie, pomoc pri domácich prácach, starostlivosť o pomôcku, dorozumievanie, pomoc pri akútnom ochorení, preprava a premiestňovanie a ďalšie činnosti. Aktuálna sadzba na jednu hodinu OA na účely výpočtu peňažného príspevku predstavuje finančnú čiastku 4,18€.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu  sa poskytne :
  • osobe s ŤZP, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na osobnú asistenciu,
  • osobe s ŤZP vo veku od 6 do 65 rokov; po dovŕšení 65. roku veku sa príspevok poskytne len osobe, ktorej bol poskytovaný aj predtým,
  • ak sa osobná asistencia vykonáva pri stanovených činnostiach,
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

POZVÁMKA: Peňažný príspevok možno poskytnúť aj dieťaťu v profesionálnej náhradnej rodine; dieťaťu, pre ktoré sú vykonávané opatrenia v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou na sprevádzanie do školy mimo tohto zariadenia; plnoletej osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa neposkytuje, ak:
  • osobnú asistenciu vykonáva rodič alebo náhradný rodič dieťaťa s ŤZP vo veku od 6 do 18 rokov,
  • osobnú asistenciu vykonáva súdom ustanovený opatrovník osoby s ŤZP,
  • sa osobe s ŤZP poskytuje opatrovanie alebo opatrovateľská služba.

Môže sa Vám ešte páčiť...