Oblasť vzdelávania

VYTVÁRANIE INKLUZÍVNEJ KLÍMY NA ŠKOLÁCH

V súčasnej  situácií postupnej transformácie edukačného prostredia z integrovanej na inkluzívnu platformu výchovy a vzdelávania v podmienkach Slovenskej republiky je potrebné rozbehnúť  proces premeny bežnej školy na inkluzívnu. To  si vyžaduje v prvom rade poznanie východiskového stavu v konkrétnom priestore školy a školského zariadenia. Inklúzia predstavuje v súčasnosti obrovskú výzvu pre každého zainteresovaného jednotlivca, aby sa odhodlal mať víziu a vydal sa na cestu dobrých zmien a hľadania dobrých riešení pre všetky naše deti.  Je výzvou pre naše školy a školské zariadenia, aby sa stávali „učiacim sa spoločenstvom“, v ktorom má každé dieťa/žiak svoje dôležité miesto a poslanie. A ak sú vízie silné, motivujú vydržať a zohrávajú pri procesoch zmeny zásadnú úlohu. Inklúzia v školskom prostredí znamená posun najmä vo vzťahoch a hodnotách. Viac rešpektu a úcty pre všetkých, viac priestoru pre komunikáciu, tvorivosť a emócie. Situácia detí so zdravotným znevýhodnením, kde patria aj deti s poruchami autistického spektra sa nestane dobrou len na základe ich snahy uspieť v škole a zažiť úspech. Potrebujú k tomu prostredie a zvládnuteľné požiadavky.

So žiakmi s PAS je potrebné každý deň pracovať na  zvýšení úrovne ich komunikačných a sociálnych zručností. Zlyhanie v sociálnych interakciách medzi intaktnými žiakmi a žiakmi so ŠVVP a ďalšími aktérmi edukačného procesu, môže súvisieť so vznikom šikany v rámci triedy alebo odmietaním dieťaťa/ žiaka so zdravotným postihnutím/znevýhodnením v školskej skupine. Nestrácať zo zreteľa, že jeho vhodné správanie je často limitované jeho nedostatočnými sociálnymi zručnosťami v rôznych oblastiach – konverzačné zručnosti, asertívne zručnosti, hrové interakčné zručnosti, svojpomocné zručnosti, správanie súvisiace so školskými úlohami, s vlastným prežívaním, zručnosti súvisiace s prácou.

NAŠA ŠKOLSKÁ LEGISLATÍVA A JEJ MEDZERY

Vieme, že najvyšším legislatívnym dokumentom vo vzťahu k politike vzdelávania v Slovenskej republike je Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Medzi ďalšie významné legislatívy patrí zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Oblasť výchovy a vzdelávania je na Slovensku špecifická v tom, že je v nej množstvo aktérov, ktorí priamo i nepriamo ovplyvňujú jej kvalitu a výsledky.

Tým, že Slovenská republika ratifikovala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, existuje na Slovensku legislatívne vyššia právna sila, a tak univerzálne práva osôb so zdravotným postihnutím, vrátane práva na vzdelávanie, musia byť garantované v podmienkach Slovenskej republiky.

DOHOVOR OSN O PRÁVACH OSOB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM – VZDELÁVANIE

 Podľa čl. 24 „Vzdelávanie“ ods. 2) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím  pri realizácii  práva na vzdelanie zmluvné strany (t.j. Slovenská republika a ďalšie krajiny, ktoré dohovor ratifikovali)  zabezpečia, aby:

 1. osoby so zdravotným postihnutím (ZP) neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo všeobecného systému vzdelávania, a aby deti so ZP neboli na základe svojho zdravotného poistenia vylúčené z bezplatného a povinného vzdelávania alebo zo stredoškolského vzdelávania;
 2. osoby so ZP mali na rovnakom základe s ostatnými  prístup k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu v spoločenstve, v ktorom žijú;
 3. sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami;
 4. osoby so ZP dostali v rámci všeobecného systému vzdelávania požadovanú podporu s cieľom umožniť ich účinné vzdelávanie;
 5. sa účinné opatrenia individualizovanej podpory uskutočňovali v prostredí, ktoré maximalizuje vzdelanostný a sociálny rozvoj v súlade s cieľom plného začlenenia.

V zmysle citovaného čl. 24 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím ide vlastne o právo na inkluzívne vzdelávanie, ktoré bolo prvýkrát deklarované na svetovej konferencii s témou „Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi potrebami“, ktorú usporiadala organizácia UNESCO v roku 1994 v Salamanke. UNESCO vymedzilo inkluzívne vzdelávanie ako dynamický proces pozitívneho akceptovania rôznorodosti žiakov, kedy sa individuálne rozdiely nechápu ako problém, ale ako možnosť obohatiť edukačný proces, ktorý sa zakladá na troch hlavných princípoch:

 • rovnosť a nediskriminácia;
 • prístup k bezplatnému vzdelávaniu;
 • právo na kvalitnú výchovu a vzdelávanie.

Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím  posúdil východiskovú správu Slovenskej republiky  (CRPD/C/SVK/1) na svojom 242. a 234. zasadnutí, ktoré sa konali v dňoch 4. a 5. apríla 2016, a  na svojom 256. zasadnutí dňa 13. apríla 2016, a prijal nasledujúce záverečné odporúčania. Výbor víta uznanie zmeny paradigmy, ktorá je potrebná na realizáciu práv osôb so zdravotným postihnutím  v zmluvnom štáte, ako aj snahu o prijatie prístupu k zdravotnému postihnutiu, ktorý sa zakladá na ľudských právach. Výbor žiada, aby SR predložila spoločnú druhú a tretiu periodickú správu najneskôr 26. júna 2020, a aby v nej uviedla informácie o implementácii odporúčaní, ktoré sú uvedené v jednotlivých kapitolách záverečného odporúčania. V súvislosti s čl. 24 Dohovoru  „ Vzdelávanie“ Výbor OSN  pre práva osôb so zdravotným postihnutím  je znepokojený  tým, že:

 • pre deti a študentov so zdravotným postihnutím  nie je dostupné právo na inkluzívne vzdelávanie;
 • pretrváva segregovaný vzdelávací systém;
 • je nedostatok opatrení na implementáciu systému inkluzívneho vzdelávania;
 • pokračuje umiestňovanie rómskych detí do segregovaných škôl pre deti so zdravotným postihnutím.

Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím odporúča, aby zmluvný štát  (t.j. Slovenská republika)  venoval pozornosť vzťahu medzi článkom 24 Dohovoru „Vzdelávanie“ s cieľom udržateľného rozvoja č. 4: « Zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých »   úlohy  4.5.   a   4 (a). Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím ďalej odporúča, aby zmluvný štát ( t.j.  Slovenská republika):

 • upravil  vynútiteľné právo na kvalitné inkluzívne vzdelávanie v Zákone o vzdelávaní, vrátane  definovania inkluzívneho vzdelávania v súlade s Incheonskou deklaráciou UNESCO o vzdelávaní pre všetkých a v súlade s cieľom udržateľného rozvoja č. 4;
 • prijal právne záväzný plán prechodu od segregovaných škôl k inkluzívnemu vzdelávaniu na všetkých úrovniach vrátane stanovenia harmonogramu, určenia zodpovedných orgánov a pridelenia primeraných zdrojov;
 • zabezpečil, aby všetky deti so zdravotným postihnutím, ktoré si to vyžadujú, mali prístup k osobnej asistencii a aby vyčlenil zdroje na tento účel;
 • zabezpečil dostupné a prístupné inkluzívne predškolské vzdelávanie pre všetky deti so zdravotným postihnutím ;
 • ukončil proces umiestňovania rómskych detí do segregovaných škôl pre deti so zdravotným postihnutím  na základe etnického pôvodu.

Môže sa Vám ešte páčiť...