Štúdie a publikácie

ŠTÚDIE NA STIAHNUTIE

Príručka pre osoby s PAS – vydaná naším o.z. SPOSA Poprad – Tatry v 2021

Nižšie nájdete štúdie vydané SPOSA Bratislava:

Štúdia analýzy stavu práv na rovnaké zaobchádzanie u osôb s autizmom – štúdia zo semináru z 26.11.2009

Štúdia podporných opatrení – štúdia zo semináru z 25.11.2010

Zvyšovanie dostupnosti služieb pre osoby s autizmom a ich rodiny – Inštitút pre výskum práce a rodiny ( Bratislava, 2020)

VÝZNAMNÉ PUBLIKÁCIE O AUTIZME

ATTWOOD, T. 2005. Aspergerův syndrom. Porucha sociálních vztahů a komunikace. Praha: Portál, 2005, 203 s. ISBN 80-7178-979-8.

BONDY,A. – FROST, L. 2007. Vizuální komunikační strategie v autismu. Praha: Grada, 2007, 129 s. ISBN 978-802-4720-531.

ČADILOVÁ, V. – ŽAMPACHOVÁ, Z. 2008. Strukturované učení. Praha: Portál, 2008, 405 s. ISBN 978-80-7367-475-5.

GILLBERG, CH. – PEETERS, T. 2003. Autizmus – zdravotní a výchovné aspekty. Praha: Portál, 2003, 122 s. ISBN 80-717-8856-2.

HOWLIN, P. 2005. Autizmus u dospívajících a dospělých. Cesta k soběstačnosti. Praha: Portál, 2005, 295 s. ISBN 80-7367-041-0.

HRDLIČKA, M. – KOMÁREK, V. 2004. Dětský autismus. Prěhled současných poznatků. Praha: Portál, 2004, 204 s. ISBN 80-7178-813-9.

OPATŘILOVÁ, D. 2010. Základní problematika autismu. In: PIPEKOVÁ, J. et al: Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, s.317-342. ISBN 978-80-7315-198-0.

OSTATNÍKOVÁ, D. a kolektív autoriek. 2015. Máme dieťa s autizmom.Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 170 s. ISBN 978-80-224-1474-6.

PREIBMANN, CH. 2010. Život s Aspergerovým syndromom. Příběh psychoterapie. Praha: Portál, 2010, 135 s. ISBN 978-80-7367-688-9.

RICHMAN, S. 2008. Výchova dětí s autizmem. Praha: Portál, 2008, 122 s. ISBN 978-80-7367-424-3.

SCHOPLER, E. – MESIBOV, G.,B. 1997. Autistické chování. Praha: Portál, 1997.

ŠEDIBOVÁ, A. 1998. Autizmus – ABC autistickej triedy. Bratislava: Merkur Print, 1998, 95 s. ISBN 80-967754-1-3.

THOROVÁ, K. 2012. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2016, 493 s. ISBN 978-80-262-0768-9.

VAŠEK,Š. 2007. Špeciálnopedagogická diagnostika. Bratislava: Vydavateľstvo Sapienita, 2007, 186 s. ISBN 978-80-89229-05-5.

VOSMIK, M. – BĚLOHLÁVKOVÁ, L. 2010. Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole. Možnosti integrace na ZŠ a SŠ. Praha: Portál, 2010, 197 s. ISBN 978-80-7367-687-2.