O nás

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmomSPOSA má celoslovenskú pôsobnosť. SPOSA Bratislava je riadnym a stálym členom medzinárodnej organizácie Autism – Europe so sídlom v Bruseli v Belgicku. Na Slovensku celkovo existuje 23 regionálnych organizačných jednotiek. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA POPRAD-TATRY, o.z. je od 22. októbra 2020 integrálnou súčasťou tejto celoslovenskej siete, ktorá zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých osôb s poruchami autistického spektra. Poslaním nášho občianskeho združenia je zlepšovanie komplexnej starostlivosti o osoby s poruchami autistického spektra (PAS) s pridruženými postihnutiami a ich integrácie do spoločnosti.

Občianske združenie Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA POPRAD-TATRY, o. z. vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, sekcii verejnej správy, odbore všeobecnej vnútornej správy.

V súlade s ustanovením § 10 ods. 7 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo Štatistickým úradom SR podľa § 9 ods. 3 citovaného zákona pridelené identifikačné číslo (IČO) 53372301.

Dňa 2.11.2020 bolo Daňovým úradom Prešov pre oz. zaregistrované DIČ : 2121350341

Štatutárnym zástupcom Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA POPRAD-TATRY, o. z. je PhDr. Iveta Franzenová, PHD.

Ciele občianskeho združenia SPOSA POPRAD-TATRY, o.z.:

 1. Zasadzovať sa za zlepšenie kvality života a sociálnu inklúziu osôb s poruchami autistického spektra (PAS) a s pridruženým zdravotným znevýhodnením a  ich rodín.
 2. Ovplyvňovať verejné politiky v prospech sociálnej integrácie a inklúzie osôb s PAS a s pridruženým zdravotným znevýhodnením.
 3. Poskytovať konzultačné, poradenské, metodické a informačné služby a službu špecializovaného sociálneho poradenstva pre osoby s autizmom a ich rodiny.
 4. Poskytovať  aktivity klubového charakteru s akcentom na oblasť celoživotného vzdelávania, kooperatívneho sociálneho učenia osôb  s využitím inkluzívneho vrstovníckeho prostredia (rovesnícke programy, dobrovoľníci, študenti VŠ...)
 5. Organizovať široké spektrum vzdelávacích a pracovne rehabilitačných aktivít pre  osoby s PAS a s pridruženým zdravotným znevýhodnením za účelom ich efektívnej prípravy na zamestnanie  a pre vedenie samostatného života.
 6. Organizovať osvetové, kultúrne, športové podujatia a kampane na podporu osôb s PAS s pridruženým zdravotným znevýhodnením a ich rodín, a to zahŕňajúc všetky vekové kategórie osôb s PAS, t.j. od deti predškolského veku až po dospelý vek. 
 7. Organizovať a realizačne zabezpečovať vzdelávacie aktivity, verejné podujatia (prednášky, školenia, konferencie, workshopy, odborné semináre, kurzy, …), a tak odbornej i širokej laickej verejnosti poskytovať informácie o potrebách osôb s autizmom a ich rodín.
 8.  Rozvíjať v rámci socioterapie, ergoterapie,  arteterapie, muzikoterapie, biblioterapie, zooterapie  kreativitu, sociabilitu a samostatnosť osôb s autizmom.
 9. Podporovať aktívne začleňovanie osôb s PAS a s pridruženým zdravotným znevýhodnením do pracovného procesu, informovať zamestnávateľov o pracovných schopnostiach ľudí s PAS. Aplikovať koučing v oblasti  prípravy a uplatnenia osôb s PAS a s pridruženým zdravotným znevýhodnením  v sociálnych podnikoch alebo na voľnom trhu práce.
 10. Podporovať u osôb s PAS a s pridruženým zdravotným znevýhodnením ich ekonomickú samostatnosť a pomoc pri uplatňovaní ich práv.
 11.  Podporovať  trénovanie bývania, rôznych druhov jednoduchých pracovných činností, rozvoj finančnej gramotnosti a ekonomického hospodárenia, starostlivosť o správny chod domácnosti, dodržiavanie hygienických štandardov a podobne.
 12. Sprostredkovať  služby poskytovania osobnej asistencie;  aktívne vyhľadávať a budovať   sieť  osobných asistentov pre osoby s autizmom a pridruženým zdravotným znevýhodnením.
 13.  Aktívne sa angažovať pri vytváraní chránených  dielní a pracovísk v rámci podpory procesu sociálnej inklúzie osôb s PAS a s pridruženým zdravotným znevýhodnením v regióne.
 14. Realizovať výskumné aktivity a analýzy. Zabezpečovať aktivity spojené s administratívnou, reprezentačnou, propagačnou, publikačnou a vydavateľskou činnosťou združenia.
 15. Organizovať rekreačné, rekreačno-rehabilitačné, liečebno-výchovné, terapeutické a výchovno-vzdelávacie pobyty pre  osoby s PAS a ich rodiny.
 16. Podporovať rozvoj filantropie a dobrovoľníctva.
 17. Zasadzovať sa za vytvorenie moderného modelového zariadenia pre mladých dospelých s PAS a s pridruženým zdravotným znevýhodnením, ktoré vytvorí dôstojné podmienky pre ich osobnostný rozvoj.
 18. Pracovať na vybudovaní a rozvíjaní zázemia pre realizáciu cieľov združenia, modernizovať interiérové a exteriérové priestory. Uzatvárať  pracovno-právne vzťahy.
 19. Spolupracovať s vládnymi a mimovládnymi slovenskými i zahraničnými  organizáciami, ktoré vykonávajú podobnú činnosť.

Stanovy SPOSA POPRAD-TATRY, o.z. na stiahnutie

ŠTATUTÁR:

PhDr. Iveta Franzenová, PHD.
Rastislavova 3484/12
058 01 POPRAD
Tel: 0948 111 395
Email: iveta.franzenova@gmail.com

PORADENSTVO / OFFICE:

PhDr. Iveta Franzenová, PHD.
Námestie svätého Egídia 95
058 01 POPRAD
5.poschodie, kanc. č. 609
Tel: 0948 111 395
Email: iveta.franzenova@gmail.com


Správna rada SPOSA POPRAD-TATRY, o.z.

Predseda OZ

PhDr. Iveta Franzenová, PHD.

Podpredseda OZ

Anna Imrichová

PR marketingový manažér OZ

Mgr. Henrieta Mojžišová

………

Hospodár OZ

Júlia Hebrová.

Kontrolný orgán OZ – revízor

Mgr. Lucia Imrichová