Definícia osôb so zdravotným postihnutím / znevýhodnením

KTO JE OSOBA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM/ ZNEVÝHODNENÍM ?

Slovenská legislatíva nepozná definíciu pojmu „osoba so zdravotným postihnutím“. Zdravotné postihnutie môžeme definovať ako akúkoľvek duševnú, telesnú dočasnú, dlhodobú alebo trvalú poruchu alebo handicap, ktorý osobám so ZP bráni prispôsobovať sa bežným nárokom života. Zdravotné postihnutie  zahŕňa množstvo funkčných obmedzení, ktoré sa vyskytujú v spoločnosti v každej krajine na svete. Môže byť telesné, psychické a kombinované. Dohovor OSN  o právach osôb  so zdravotným postihnutím  definuje osoby so ZP ako osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými. Vznik a existencia zdravotného postihnutia predstavuje sociálnu udalosť, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje život každého človeka. Dopad tejto situácie pociťujú nielen osoby so zdravotným postihnutím , ale aj ich rodiny a dnešná spoločnosť.

V nasledujúcej tabuľke ponúkame základnú klasifikáciu osôb resp. jedincov so zdravotným znevýhodnením.

OSOBA/JEDINEC  SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM
a) Jedinec  so zdravotným postihnutím– s mentálnym postihnutím  
– so sluchovým postihnutím  
– so zrakovým postihnutím
– s telesným postihnutím
– s narušenou komunikačnou schopnosťou
– s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
– s viacnásobným postihnutím  
b) Jedinec  chorý alebo zdravotne oslabený– s ochorením, ktoré je dlhodobého charakteru  
c) Jedinec s vývinovými poruchami– s poruchou aktivity a pozornosti (ADD, ADHD) – s vývinovou poruchou učenia
d) Jedinec  s poruchou správania– s narušením funkcií v oblasti emocionálnej alebo sociálnej
ČO MÁ TVORIŤ ZÁKLADNÚ ČASOVÚ OS ŽIVOTA OSOBY ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM/ ZNEVÝHODNENÍM ?
 • včasná intervencia,
 • vzdelávanie +  celoživotné vzdelávanie,
 • zamestnanie (chránené dielne, sociálne podniky,  využitie pomoci inštitútu pracovnej asistencie)
 • podpora samostatného života a bývania,
 • podpora zmysluplného trávenia voľného času
ČO PATRÍ MEDZI ZÁKLADNÉ PRINCÍPY NEZÁVISLÉHO ŽIVOTA OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM/ ZNEVÝHODNENÍM ?

 Podľa čl. 19 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím ide najmä o:

 • Informácie v prístupných a zrozumiteľných formátoch
 • Dostupnosť peer to peer poradenstva
 • Dostupnosť prístupného a prispôsobeného bývania
 • Dostupné sociálne a zdravotné programy a komunitné služby
 • Osobná asistencia
 • Prístupnosť prostredia a odstránenie inštitucionálnych, architektonických, komunikačných a postojových bariér
 • Inkluzívne vzdelávanie
 • Rovný prístup k zamestnávaniu
AKÉ RIZIKO CHCEME ELIMINOVAŤ U OSÔB S PAS?

Zabrániť, aby sa osobám s poruchami autistického spektra (PAS) a ďalšími pridruženými postihnutiami priraďovali nízke sociálne roly a boli tak vyraďovaní z ich bežných sociálnych vzťahov a prostredí, aby boli segregovaní, kontrolovaní a tak naďalej stigmatizovaní.

AKO NA TO ?

 Z množstva inovatívnych prvkov starostlivosti zameraných na aktivizáciu a stimuláciu osôb s PAS  vyberáme tie, na ktorých chceme stavať:-

 • Aktivizácia osoby so ZP formou výtvarných pracovných dielní / keramika, maľba, práca s papierom, textilom, drevom a iným materiálom zohľadňujúc pritom rôzne arteterapeutické techniky. Arteterapia umožňuje uvoľnenie a vyjadrenie emócií, pomáha tak k porozumeniu nielen seba, ale aj iných ľudí, s ktorými sa človek so PAS stretáva,  a tiež k prekonávaniu najrôznejších problémov, k budovaniu komunikácie, kreativity, spontaneity a nachádzaniu zmyslu života a kompenzácie určitého handicapu. Arteterapeutický program vnímame ako súčasť výchovy a vzdelávania, pri ktorom dochádza k rozvoju celej škály mentálnych funkcií osôb so PAS.
 • Zriadenie vlastnej kaviarničky,  kde by sa ponúkala káva, čaj, minerálky, zákusky, … a v ktorej by boli vystavené rôznorodé výtvarné artefakty osôb s PAS  s možnosťou ich predaja. Zriadením a prevádzkovaním kaviarničky mladými dospelými s PAS sledujeme okrem iného aj naplnenie niekoľkých sociálnych cieľov:
  • vnímanie a prijatie druhých ľudí;
  • vyjadrenie uznania a hodnoty ľudí s autizmom;
  • nadviazanie kontaktov, zapojenie do skupiny, kooperácia;
  • komunikácia, spoločné riešenie problémov;
  • skúsenosť, že aj ten druhý má podobné zážitky ako ja;
  • reflexia vlastného fungovania v rámci skupiny, pochopenie vzťahu;
  • vytváranie sociálnej podpory.
 • Výroba vlastných cukrárenských výrobkov a ich predaj v kaviarničke, resp. na objednávku lokálnej komunity.
 • Spoločná práca na revitalizácií parku  – tzv. gardenterapia prostredníctvom činností a aktivít v záhrade podporuje vitálne funkcie organizmu, kardiovaskulárny systém, stimuluje svalovú aktivitu a motorickú koordináciu osôb s PAS a inými pridruženými postihnutiami.
 • Aktivizácia osôb s PAS cestou muzikoterapie – hudba uľahčuje cestu k prejaveniu emócií, otvára komunikačné kanály, facilituje sociálnu interakciu a umožňuje relaxáciu. Rozvoj možností individuálnej podpory hry na vybraný hudobný nástroj. Príprava rôznych tematických hudobných večierkov, ktoré predstavujú malú spoločenskú udalosť v komunitnom centre.
 • Aktivizácia osôb s PAS cestou dramatoterapie – ide o terapiu, ktorá využíva divadelné a dramatické postupy pri riešení problémov; cez hranie rolí môžu jedinci so zdravotným postihnutím efektívne rozvíjať svoje sociálne cítenie, tvorivosť, kooperovať a kreovať rôzne interaktívne vzťahy. Ide tiež o ponuku predstavení ochotníckeho divadla alebo návšteva vybraného divadelného predstavenia.
 • Aktivizácia osôb s PAS cestou zooterapie ( canisterapia, felinoterapia, hipoterapia) – využitie kontaktu so zvieraťom ako podporná liečba rôznych psychických ťažkostí, stresu, pocitu úzkosti alebo fóbie formou bezprostredného kontaktu a dotyku.

Môže sa Vám ešte páčiť...