Problematika pedagogickej asistencie

Širšie koncipovaný pojem „pedagogický asistent“ celkovo zahŕňa tri kategórie pedagogickej asistencie – asistenta učiteľa, asistenta vychovávateľa a asistenta majstra odborného výcviku.

Asistenti učiteľa môžu pôsobiť v MŠ, ZŠ, SŠ a špeciálnych školách.

Základnou úlohou asistenta učiteľa je podieľať s na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu konkrétnej školy, a to najmä tým, že žiakom a študentom pomáha prekonávať rôzne typy bariér: architektonické, informačné, jazykové, zdravotné, sociálne alebo kultúrne.

Pracovná náplň asistenta učiteľa predstavuje konkretizáciu pracovných úloh, ktoré sú všeobecne vyjadrené v rámci v pracovnej zmluve, napr.:

 • spoluorganizovanie činnosti žiaka počas vyučovania;
 • pedagogický dozor počas neprítomnosti učiteľa;
 • bezprostredná spolupráca s učiteľom;
 • odprevádzanie žiakov;
 • súčinnosť a pomoc pri príprave učebných pomôcok;
 • komunikácia s rodičmi, resp. zákonnými zástupcami žiaka.

Poslanie a postavenie asistenta učiteľa je definované v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ( predtým zákon č. 317/2009).Konkrétne úlohy asistenta sú uvedené v Metodickom pokyne Ministerstva školstva SR č. 184/2003-095.

Využívanie potenciálu asistentov učiteľa je v reálnych podmienkach negatívne ovplyvňované dvoma zásadnými problémami:

1/ nedostatočným financovaním;

2/ suplovaním osobnej asistencie pri vyučovaní.

FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA OSOBNÉ NÁKLADY ASISTENTOV UČITEĽA pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

1/ Osobné náklady predstavujú cenu práce asistenta – mzdu a odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Ministerstvo školstva môže finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením prideliť na žiadosť zriaďovateľa školy (§ 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o  financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov).

2/ Ministerstvo školstva prideľuje zriaďovateľovi verejnej školy finančné prostriedky na osobné náklady AU pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) podľa počtu žiakov so ZZ, druhu, stupňa a miery ich postihnutia; skutočnosti, či boli zriaďovateľovi školy pridelené finančné prostriedky v predchádzajúcom kalendárnom roku; bariér, ktoré žiak nedokáže prekonať bez pomoci z dôvodu ZZ. Pričom za bariéry sa považujú najmä dorozumievacie ťažkosti, problémy s orientáciou v priestore, stavebné prekážky a neschopnosť adaptácie.

3/ Ministerstvo školstva prideľuje jednotlivým zriaďovateľom škôl finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa v závislosti od možnosti štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky na pedagogického asistenta pre žiakov so zdravotným znevýhodnením nie sú nárokovateľné, t.j. ministerstvo školstva nie je povinné poskytnúť finančné prostriedky všetkým žiadateľom, ktorých žiaci sú odkázaní na takúto pomoc.

4/ Asistenta učiteľa môže škola zabezpečiť aj :

 •  z vlastného rozpočtu zvýšeného na základe uplatnenia koeficientov na žiakov so zdravotným znevýhodnením;
 • z Európskych štrukturálnych fondov – napr. Výzva V základnej škole úspešnejší II (OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02) 
 • z finančných prostriedkov zriaďovateľa;
 • z iných zdrojov ( sponzorstvo, granty…).

5/ MŠVVaŠ SR v súlade s § 4a ods.1, ods. 2 písm b), ods. 4 a 6 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov vydalo metodický postup MP č. 66/2015, ktorý upravuje postup riaditeľa školy, školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktorým je CŠPP, CPPPaP ( ďalej len „centrum“), zriaďovateľa školy a okresného úradu v sídle kraja pri predkladaní požiadaviek škôl na pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly Ministerstva vnútra SR, kde je vysvetlený postup riaditeľa školy, postup centra a postup okresného úradu v sídle kraja. MP č. 66/2015 je vydaný vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

Postup riaditeľa školy podľa čl. 2 MP č. 66/2015

 • Riaditeľ ZŠ, riaditeľ strednej školy a riaditeľ špeciálnej školy, okrem špeciálnej MŠ, môže predložiť zriaďovateľovi školy požiadavku na pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa.
 • Požiadavka obsahuje formulár zverejnený na webovom sídle ministerstva školstva a odporúčanie centra k prideleniu asistenta učiteľa.

Postup centra podľa čl. 3 MP č. 66/2015

 • Centrum posudzuje skutočnosti na pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa podľa §4a ods.6 písm. b) a d) zákona č. 597/2003 Z. z.
 • Ak žiak so zdravotným znevýhodnením potrebuje pomoc poskytovanú asistentom učiteľa, centrum vypracuje odporúčanie k prideleniu asistenta učiteľa, ktoré je súčasťou správy z diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo žiaka ( podľa § 11 ods. 9 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • V odporúčaní centrum uvedie druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia dieťaťa/žiaka v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ( napríklad § 94 ods. 2 školského zákona, vyhláška Ministerstva školstva SR č. 322/2008 o špeciálnych školách).
 • V odporúčaní centrum uvedie:
 1. bariéry, ktoré žiak nedokáže prekonať bez pomoci asistenta učiteľa;
 2. rozsah prítomnosti asistenta učiteľa počas výchovno-vzdelávacieho procesu;
 3. konkrétne úkony na prekonávanie bariér podľa písmena a), ak je to potrebné.
 • Odporúčanie je platné jeden školský rok; toto odporúčanie centrum aktualizuje k začiatku každého školského roka. Aktualizované odporúčanie centrum môže poskytnúť škole aj bez novej správy z diagnostického vyšetrenia.

Postup okresného úradu v sídle kraja podľa čl. 4 MP 66/2015

 • Okresný úrad v sídle kraja zostavuje zoznam požiadaviek škôl na pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa, a to na základe:
 1. žiadosti zriaďovateľov škôl v jeho územnej pôsobnosti a
 2. požiadaviek riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom.
 • Jednotlivé požiadavky a žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa predkladá okresný úrad v sídle kraja ministerstvu školstva v zozname s ich usporiadaním v poradí podľa naliehavosti na základe údajov podľa čl. 3 MP 66/2015.

Nedostatok finančných prostriedkov nezbavuje riaditeľa školy povinnosti umožniť dieťaťu so zdravotným postihnutím realizáciu jeho práva na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám + na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

Špecifické formy a metódy predstavujú osobitný spôsob práce s dieťaťom/žiakom, prispôsobenie obsahu a formy výučby a hodnotenia +  spolupráca s odborníkmi.

Podľa § 144 ods.2 školského zákona:

„ Dieťa so ŠVVP alebo žiak so ŠVVP má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.“

PROBLÉM OSOBNEJ ASISTENCIE V ŠKOLE

Osoby so ZP, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby pri seba-obslužných činnostiach ( vstávanie, osobná hygiena, vyprázdňovanie, obliekanie, stravovanie, preprava), môžu využívať osobného asistenta, ktorý je financovaný z príspevku poskytovaného ÚPSVaR podľa zákona č. 477/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP).

Aj keď je jedným z účelov osobnej asistencie aj pomoc pri vykonávaní vzdelávacích aktivít, osobný asistent nemôže vykonávať asistenciu počas vyučovania na ZŠ a SŠ.

Ustanovenie § 21 ods. 4 zákona č. 477/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého sa do hodín osobnej asistencie nezapočítavajú hodiny počas ktorých osoba s ŤZP navštevuje školu ( s výnimkou vysokej školy), je potrebné zo zákona vypustiť !!!
Takáto novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP bola v NR SR predkladaná opakovane; naposledy išlo návrh L. Ďuriš Nicholsonovej a Z. Zimermanovej v januári 2019.

ZHRNUTIE:

Poslaním asistenta učiteľa je asistovať učiteľovi, aby mohli žiaci so zdravotným znevýhodnením, vrátane žiakov s PAS, napredovať pri svojom vzdelávaní, a nie pomáhať dieťaťu pri samoobslužných činnostiach. Kým však k zmene zákona nedôjde, zamestnanci školy ( t.j. aj asistent učiteľa) by mali dieťaťu so samoobslužnými činnosťami v nevyhnutnom rozsahu pomôcť, nakoľko škola je pri výchove a vzdelávaní povinná prihliadať na základné fyziologické potreby žiakov a zaistiť im bezpečnosť a ochranu zdravia (viď. § 152 školského zákona).

Ďalej je dôležité v zmysle § 6 ods. 3 písm. c), § 9 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zdôrazniť, že je tu povinnosť zriaďovateľa školy zabezpečiť výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so ŠVVP, ku ktorým patria aj deti/žiaci so zdravotným postihnutím, t.j. vrátane detí/ žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami – viď. § 2 písm. l) školského zákona).

Pripomeňme, že zriaďovateľom verejnej školy môže byť:

 • obec ( základné školy);
 • samosprávny kraj (stredné školy);
 • okresný úrad v sídle kraja ( MŠ, ZŠ a SŠ pre deti so ŠVVP)

Musíme však konštatovať, že povinnosti školy zakotvené v právnych predpisoch, sa nie vždy prejavia do reality praxe.

Ak napríklad riaditeľ školy rodičom oznámi, že nakoľko škole neboli ministerstvom školstva pridelené finančné prostriedky na mzdové náklady asistenta učiteľa, a že ich dieťaťu so ZP nebude zabezpečená asistencia pri vyučovaní ani pomoc s hygienou a odporučí im, aby si podali žiadosť o individuálne vzdelávanie v domácom prostredí, kým sa situácia nevyrieši – ide o evidentný rozpor s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím i školským zákonom. Rodičom, resp. zákonným zástupcom dieťaťa, v takom prípade možno odporučiť, aby aj s pomocou zriaďovateľa, Štátnej školskej inšpekcie, ministerstva školstva, Úradu komisára pre osoby so ZP, ale aj prostredníctvom súdov a prokuratúry, trvali na výchove a vzdelávaní dieťaťa v škole/školskom zariadení a zabezpečení potrebných opatrení potrebných z hľadiska jeho bezpečnosti a ochrany zdravia.

Právo výberu formy vzdelávania má zákonný zástupca dieťaťa. Právo zákonného zástupcu zvoliť pre dieťa formu vzdelávania je limitované jeho povinnosťou chrániť záujmy dieťaťa tak, aby mu zabezpečil všestranný rozvoj. Pri rozhodovaní o forme a spôsobe vzdelávania je kľúčovým faktorom najlepší záujem dieťaťa, ktorý musí byť náležite zistený a podložený odbornými vyšetreniami. Ak závery odborných vyšetrení výslovne neuvádzajú, že zaradenie dieťaťa so zdravotným postihnutím do bežnej školy by bolo v jeho neprospech, je v súlade s Dohovorom o právach osôb so ZP v jeho najlepšom záujme, aby bolo dieťa vzdelávané spolu so zdravými rovesníkmi.

ZÁVER:

Príčinou zlyhávania inkluzívneho vzdelávania v SR je nedostatok finančných prostriedkov potrebných na realizáciu úprav nevyhnutných na vzdelávanie detí/žiakov so zdravotným postihnutím, ku ktorým patria aj deti/žiaci s PAS, a to vrátane nákladov na asistentov učiteľa.

Kým štát nezabezpečí školám zdroje postačujúce na financovanie povinností, ktoré im právnymi predpismi ukladá, a k plneniu ktorých sa sám zaviazal, inkluzívne vzdelávanie nemôže v SR fungovať .

Môže sa Vám ešte páčiť...