Pojem „autizmus“

Správanie autistických jedincov je do istej miery jedinečné a vzbudzuje vo svojom okolí pozornosť, údiv a niekedy aj úzkosť či strach. Prejavy autistov často bránia sociálnemu styku s intaktnou populáciou a vyraďujú ich zo života spoločnosti

Pojem autizmus [gr. autos = sám; izmus = stav, orientácia] prvýkrát použil Eugen Bleuler v roku 1911 pri popise psychopatológie schizofrénie.  O tri desaťročia neskôr sa s termínom „ detský autizmus “ stretávame u amerického psychiatra Lea Kannera, ktorý ako prvý v roku 1943 analyzoval autizmus v diele „Autistické poruchy afektívneho kontaktu“. Ďalším míľnikom pri objavovaní tajomného sveta autistických detí je publikácia viedenského pediatra Hansa Aspergera „ Autistickí psychopati v detstve “ z roku 1944. Aspergerom pozorované deti sa vyznačovali ťažkou poruchou sociálnej interakcie a komunikácie ako aj zúženými stereotypnými záujmami a motorickou neobratnosťou, a to aj napriek tomu, že mali dobre vyvinutú reč a normálnu inteligenciu.

V roku 1949 na medzinárodnom kongrese špeciálnej pedagogiky v Amsterdame vystúpil H. Asperger s referátom „ Obraz a sociálne hodnotenie autistických psychopatií “, v ktorom identifikoval odlišnosti medzi ním objaveným syndrómom a  Kannerovým autizmom, ktorý podľa neho predstavoval skôr ťažšiu formu autizmu.

Klinická psychologička a riaditeľka Národného ústavu pre autismus (NAUTIS) Kateřina Thorová upozorňuje, že pojem „autistická psychopatia“ bol neskôr nahradený termínom „ Aspergerov syndróm“. Prvý raz ho použila britská lekárka Lorna Wingová, ktorá sa významne zaslúžila o rozšírenie poznatkov z psychopatológie PAS. Publikovala tiež veľa odborných monografií a príručiek s praktickými radami pre rodičov autistických detí. V súčasnej dobe sa vedú rozsiahle odborné diskusie o tom, či je Aspergerov syndróm samostatnou nozologickou jednotkou alebo typom vysoko funkčného autizmu.

KLASIFIKÁCIA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA (PAS)

 • Detský autizmus
 • Atypický autizmus
 • Rettov syndróm (RS)
 • Detská dezintegračná porucha
 • Hyperaktívna porucha združená s mentálnou retardáciou a stereotypnými pohybmi
 • Aspergerov syndróm (AS)
 • Iné pervazívne vývinové poruchy
 • Pervazívna vývinová porucha nešpecifikovaná

DIAGNOSTICKÉ KRITÉRIÁ PAS

 • Diagnostické kritéria AS podľa DSM IV, 1994
 • Diagnostické kritéria AS podľa MKCH-10 (WHO), 1993
 • CARS Posudzovacia škála na vyhodnotenie autizmu v detstve

ZÁKLADNÉ STRATÉGIE V EDUKÁCII A KOMUNIKÁCII OSÔB S PAS

 • Štruktúrované učenie a TEACCH program
 • Intenzívna behaviorálna intervencia a ABA
 • Augmentatívna a alternatívna komunikácia AKK
 • Interaktívne terpeutické prístupy :
 1. Herná a interakčná terapia
 2. Muzikoterapia
 3. Arteterapia
 4. Ergoterapia
 5. Fyzioterapia a pohybová aktivita
 6. Relaxácia
 7. Zooterapia
 8. Rodinná psychoterapia
 9. Komunitné bývanie
 10. Integratívny prístup
 11. Farmakoterapia

Môže sa Vám ešte páčiť...